ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีอายุยาวนานถึง 417 ปี มีกวีและวรรณกรรมมากมาย ซึ่งควรจะมีมากกว่านี้ แต่เนื่องจากความไม่สงบในดินแดน ทั้งสงครามและการแย่งชิงราชสมบติ โดยมีกษัตริย์ในยุคนั้นถึง 33 พระองค์ และ เปลี่ยนวงศ์กษัตริย์ถึง 4 ครั้ง

แต่ก็ยังมี วรรณกรรมสมัยอยุธยา ที่ถูกยกย่องมาเป็นวรรณคดีและยังมีการกล่าวถึงอยู่ในปัจจุบัน โดยการสร้างสรรค์จาก 5 พระองค์ คือ

 • สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
 • สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 • สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
 • สมเด็จพระนารายณ์
 • สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ

ยุคทองของ วรรณกรรมสมัยอยุธยา เกิดขึ้นในยุคกลางซึ่งมีสมเด็จพระนารายณ์ครองราชสมบติ ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นผู้น้อยทั้งชายและหญิง ต่างหลงใหลในวรรณกรรมและสร้างสรรค์ไว้อย่างมากมาย

วรรณกรรม ยุคสมเด็จพระนารายณ์

ทำไม วรรณกรรม ถึงรุ่งเรืองในยุคของพระนารายณ์

 • ความเจริญของบ้านเมือง สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระปรีชาสามารถ ประกอบกับบริวารของพระองค์ช่วยเสริมบารมีในทุกๆ ด้าน เช่น นักการทูต นักรบ สถาปนิก ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เมื่อบ้านเมืองเจริญ วรรณกรรมจึงรุ่งเรืองตามไปด้วย
 • ทรงสนพระทัย ทรางพระปรีชาญาณทางด้านวรรณกรรมเป็นพิเศษ
 • เป็นยุคที่ฝั่งตะวันตกมาเผยแพร่ศาสนา คนไทยจึงต้องใส่ใจในศาสนาและภาษาของตนเอง

 

วรรณคดีสมัยอยุธยา

วรรณคดีและวรรณกรรมอยุธยาที่ตกทอดสู่ชนรุ่นหลัง

 • กฤษณาสอนน้องคำฉันท์
 • กาพย์มหาชาติ
 • โคลงหริภุญชัย
 • โคลงโลกนิติ
 • จดหมายเหตุวันวลิต
 • จินดามณี (ตำรา)
 • ไชยเชษฐ์
 • ไชยทัต
 • นันโทปนันทสูตรคำหลวง
 • พระมาลัยคำหลวง
 • พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
 • เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา
 • มหาชาติคำหลวง
 • ลิลิตพระลอ
 • ลิลิตยวนพ่าย
 • สมุทรโฆษคำฉันท์
 • ลิลิตโองการแช่งน้ำ
 • อนิรุทธ์คำฉันท์
 • อิหร่านราชธรรม
 • อิเหนา