วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้

วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทางภาคใต้ ในอดีตยังคงมีการซึมซับเรื่องราวพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในวิถีชีวิต ทำให้เราสามารถเห็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ถูกนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ และเรายังมีโอกาสได้ทราบถึง ข้อมูลวัฒนธรรมพื้นบ้านผ่านเรื่องราววรรณกรรม รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่และการปฏิบัติตนของคนยุคนั้น ผ่านหนังสือตัวอักษร รวมทั้งการผสมผสานความเชื่อพิธีกรรมพื้นบ้านไว้ในวรรณกรรม สำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ นั้นส่วนใหญ่ มักได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมพื้นบ้านของทางภาคกลาง โดยบางเรื่องมีการคัดลอกข้อมูลมาจากต้นฉบับ และนำมาปรับปรุงพร้อมปรับเปลี่ยนเนื้อหา โดยใช้ภาษาท้องถิ่นในการประพันธ์วรรณกรรมขึ้นใหม่ เช่น เรื่อง อุณรุท รามเกียรติ์ เราจึงเห็นข้อมูลของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ มีความคล้ายคลึง ใกล้เคียงกับวรรณกรรมของทางภาคกลาง คล้ายกับบทละครนอกและนิทานพื้นบ้าน ที่ได้รับความนิยมในท้องถิ่นทางภาคกลาง   คุณค่าชิงมรดกทางวัฒนธรรมภายในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ 1.วรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง โดยการคัดลอกจากต้นฉบับวรรณกรรมภาคกลางนำมาเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องแต่ยังคงยังคงฉันทลักษณ์เดียวกับต้นฉบับและมีสำนวนภาษาท้องถิ่น  ยกตัวอย่างเช่น สุบินกุมาร จันทโครพ พระรถเสนคำกาพย์ รามเกียรติ์ อุณรุท ลักษณวงศ์ 2.วรรณกรรมที่ทำการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เกิดจากากรสร้างสรรโดยนักกวีพื้นบ้านทางภาคใต้ ที่นำโครงเรื่องจากนิทานท้องถิ่น หรือโครงเรื่องจากนิทานภาคกลาง มาประพันธ์ขึ้นใหม่ด้วยภาษาท้องถิ่น ยกตัวอย่าง สัปดนคำกาพย์   พระวรเนตรคำกาพย์  สังข์ทองคำกาพย์ ชาลวันคำกาพย์สุวรรณสิน พระแสงสุริยฉายคำกาพย์ 3.วรรณกรรมในรูปแบบตำราต่างๆ ยกตัวอย่าง ตำราดูลักษณะสัตว์ ตำราดูลักษณะสตรี ตำราโชคชะตาราศี Continue Reading

Posted On :